ආධුනිකයන් සඳහභා සසැනසීමට මග නපෙන්වීමක.

ආධුනිකයන් සඳහභා සසැනසීමට මග නපෙන්වීමක.

This audio book is meant to serve as an introduction on how to meditate for those with little or no experience in the practice of meditation... show more


Episode 1

පළවෙනි පරිච්ඡෙදය භාවනාව යනු කුමක්ද_ 
Copy episode link

00:29:42
info

Episode 2

දෙවන​ පරිච්ඡෙදය​ ​හිඳි ඉරියව්වෙන් කරන භාවනාව 
Copy episode link

00:20:57
info

Episode 3

​තෙවන පරිච්ඡෙදය​ ​සක්මන් භාවනාව​ 
Copy episode link

00:16:08
info

Episode 4

සිව්වන​ පරිච්ඡෙදය​ ​දත යුතු මූලික කරුණු​ 
Copy episode link

00:26:13
info

Episode 5

පස්වන​ පරිච්ඡෙදය​ ​සතියෙන් යුතුව පසඟ පිහිටුවා වන්දනා කිරීම​ 
Copy episode link

00:19:52
info

Episode 6

හයවන​ පරිච්ඡෙදය​ භාවනාවෙන් ප්‍රතිඵල ලැබීමට පවත්වා ගත යුතු යහපත් දිවි පැවැතීම​​ 
Copy episode link

00:23:56
info