พระธรรมเทศน์โดยท่าน ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ

พระธรรมเทศน์โดยท่าน ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ

ท่าน ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ เกิดที่ประเทศแคนาดา และเป็นพระนิกายเถรวาท (มหานิกาย). ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ ได้บวชเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ กับพระอุปัชฌาย์หลว... show more


Episode 1

การแนะนําตัวเอง การจําพรรษา การทอดกฐิน 
Copy episode link

00:25:29
info

Episode 2

สิกขา ๓ 
Copy episode link

00:46:18
info

Episode 3

ความสวัสดี 
Copy episode link

00:54:46
info

Episode 4

ประโยชน์เดินนั่ง 
Copy episode link

00:54:40
info

Episode 5

มรรค 
Copy episode link

00:53:07
info

Episode 6

ธรรมวิหารี 
Copy episode link

00:38:28
info

Episode 7

บุญ 
Copy episode link

00:38:53
info

Episode 8

มูลกะ 
Copy episode link

00:34:25
info

Episode 9

หลักสติ 
Copy episode link

00:50:30
info

Episode 10

วิปัสสนูปกิเลส 
Copy episode link

00:34:54
info

Episode 11

เนิ่นช้าสำเร็จ 
Copy episode link

00:50:10
info

Episode 12

สัพพาสวะ 
Copy episode link

01:20:54
info

Episode 13

วิปลาส 
Copy episode link

00:31:07
info

Episode 14

ปฏิจจสมุปบาท 
Copy episode link

00:44:13
info

Episode 15

วิสาขะ 
Copy episode link

00:53:36
info

Episode 16

สาโรปมะสูตร 
Copy episode link

00:47:22
info

Episode 17

ปุจฉา 
Copy episode link

00:54:20
info

Episode 18

อริยสัจ 
Copy episode link

00:57:27
info

Episode 19

มรรค ๘ 
Copy episode link

01:16:26
info

Episode 20

เวปุลลธรรม 
Copy episode link

00:55:12
info

Episode 21

มาร 
Copy episode link

00:44:41
info

Episode 22

อนัตตา 
Copy episode link

00:36:00
info

Episode 23

ธัมมุเทส 
Copy episode link

01:10:38
info

Episode 24

อริยปริเยสนา 
Copy episode link

00:54:32
info

Episode 25

ลักษณ์วิปัสสนา ๔ 
Copy episode link

00:31:58
info

Episode 26

หลักสติ ๓ 
Copy episode link

00:33:29
info

Episode 27

พุทธ พระสงฆ ๕ 
Copy episode link

00:39:01
info

Episode 28

มูล ๔ 
Copy episode link

00:28:45
info

Episode 29

อนุปุพพิกถา 
Copy episode link

00:41:41
info

Episode 30

ทุกข์ ๔ 
Copy episode link

00:27:03
info

Episode 31

ประโยชน์เดินนั่ง 
Copy episode link

00:35:56
info

Episode 32

หลักสูตร ๓ 
Copy episode link

00:32:38
info

Episode 33

ธรรมวิหารี 
Copy episode link

01:07:06
info

Episode 34

อมตปทะ 
Copy episode link

00:46:05
info

Episode 35

ทำบุญ 
Copy episode link

00:46:47
info

Episode 36

มโนปุพพังคมา 
Copy episode link

00:35:13
info

Episode 37

สัปปุริส 
Copy episode link

00:37:25
info

Episode 38

ธรรมบรรยายสติปัฏฐาน 4 โดยพระอาจารย์ทอง 
Copy episode link

00:24:24
info