พระธรรมเทศน์โดยท่าน ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ

พระธรรมเทศน์โดยท่าน ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ

ท่าน ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ เกิดที่ประเทศแคนาดา และเป็นพระนิกายเถรวาท (มหานิกาย). ยุตฺตธมฺโม ภิกฺขุ ได้บวชเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ กับพระอุปัชฌาย์หลว... show more

Episode 1การแนะนําตัวเอง การจําพรรษา การทอดกฐินlink
00:25:29
info
Episode 2สิกขา ๓link
00:46:18
info
Episode 3ความสวัสดีlink
00:54:46
info
Episode 4ประโยชน์เดินนั่งlink
00:54:40
info
Episode 5มรรคlink
00:53:07
info
Episode 6ธรรมวิหารีlink
00:38:28
info
Episode 7บุญlink
00:38:53
info
Episode 8มูลกะlink
00:34:25
info
Episode 9หลักสติlink
00:50:30
info
Episode 10วิปัสสนูปกิเลสlink
00:34:54
info
Episode 11เนิ่นช้าสำเร็จlink
00:50:10
info
Episode 12สัพพาสวะlink
01:20:54
info
Episode 13วิปลาสlink
00:31:07
info
Episode 14ปฏิจจสมุปบาทlink
00:44:13
info
Episode 15วิสาขะlink
00:53:36
info
Episode 16สาโรปมะสูตรlink
00:47:22
info
Episode 17ปุจฉาlink
00:54:20
info
Episode 18อริยสัจlink
00:57:27
info
Episode 19มรรค ๘link
01:16:26
info
Episode 20เวปุลลธรรมlink
00:55:12
info
Episode 21มารlink
00:44:41
info
Episode 22อนัตตาlink
00:36:00
info
Episode 23ธัมมุเทสlink
01:10:38
info
Episode 24อริยปริเยสนาlink
00:54:32
info
Episode 25ลักษณ์วิปัสสนา ๔link
00:31:58
info
Episode 26หลักสติ ๓link
00:33:29
info
Episode 27พุทธ พระสงฆ ๕link
00:39:01
info
Episode 28มูล ๔link
00:28:45
info
Episode 29อนุปุพพิกถาlink
00:41:41
info
Episode 30ทุกข์ ๔link
00:27:03
info
Episode 31ประโยชน์เดินนั่งlink
00:35:56
info
Episode 32หลักสูตร ๓link
00:32:38
info
Episode 33ธรรมวิหารีlink
01:07:06
info
Episode 34อมตปทะlink
00:46:05
info
Episode 35ทำบุญlink
00:46:47
info
Episode 36มโนปุพพังคมาlink
00:35:13
info
Episode 37สัปปุริสlink
00:37:25
info
Episode 38ธรรมบรรยายสติปัฏฐาน 4 โดยพระอาจารย์ทองlink
00:24:24
info